ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลวังหมี

                ประมาณ  ๓๐ ปี มาแล้ว มีหมู่บ้านเกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมาก และเป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประชากรส่วนใหญ่จะมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัด  ต่อมาวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นตำบลวังหมี   โดยแยกออกมาจากตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จนกระทั่งถึงวันที่ ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๓๕  มีการแบ่งการปกครองเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว  ออกจากการปกครองของอำเภอปักธงชัย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียวมาจนถึงปัจจุบัน  

โดยมี       กำนันคนแรก          คือ           นายสงวน  ชาญเมืองปัก

                กำนันคนที่สอง       คือ           นายปลั่ง    พูนกลาง

               กำนันคนที่สาม        คือ           นายฉลวย  กองอาสา

                กำนันคนปัจจุบัน    คือ           นายสมศักดิ์  โจษกลาง

               

                วิวัฒนาการของตำบลวังหมี

                เดิมบ้านวังหมีเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จัดตั้งเมื่อ พ..๒๔๗๙ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอปักธงชัย โดยทางเรือ และต่อมาในช่วงปี พ..๒๕๑๑-๒๕๑๙ มีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดินทำไร่ โดยเดินทางมาจากหลายพื้นที่ เช่น บ้านบุหัวช้าง  ตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  อำเภอพิมาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอุบลราชธานี  และมีการแยกหมู่บ้านมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้

*           บ้านวังหมี      ตั้งขึ้น เมื่อ พ..๒๔๘๕ โดยราษฎรที่อพยพมาจาก ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัยและจังหวัดสระบุรี

*           บ้านท่าวังไทร     ตั้งขึ้น เมื่อ พ..๒๕๑๑ แยกจากบ้านวังหมี โดยราษฎรที่อพยพมาจาก อำเภอพิมาย   อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นส่วนใหญ่

*           บ้านคลองใบพัด  ตั้งขึ้นเมื่อ พ..๒๕๑๗ แยกจากบ้านวังหมี โดยราษฎรที่อพยพมาจากจังหวัดสระบุรี เป็นส่วนใหญ่

*           บ้านยุบอีปูน   ตั้งขึ้นเมื่อ พ..๒๕๑๖ โดยมีราษฎรส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

*           บ้านคลองสะท้อน  ตั้งขึ้นเมื่อ พ..๒๔๘๕ โดยราษฎรส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดสระบุรี และราษฎรที่ถูกสั่งให้อพยพลงมาจากเขากำแพงในสมัยจอมพลสฤษธนะ เพื่อรักษาสภาพป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

*           บ้านโนนสาวเอ้ ตั้งขึ้นเมื่อ พ..๒๕๑๘ โดยมีราษฎรอพยพมาจาก อำเภอปักธงชัย (บ้านบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย)  เดินทางโดยทางเรือมาตามลำน้ำลำพระเพลิง  และมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านท่าเรือ

 

*           บ้านบุเจ้าคุณ ตั้งขึ้นเมื่อ พ..๒๕๒๐ โดยแยกจากตำบลตะขบ (อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา)   โดยราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจาก บ้านวังตะเคียน    

*           ต่อมาเมื่อ พ..๒๕๒๓ มีการแยกหมู่บ้านบุเนินและบ้านท่าน้ำซับ  ออกจากบ้านวังหมี ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสระบุรี

*           ปี พ..๒๕๓๕  มีการแบ่งการปกครองเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว  ออกจากการปกครองของอำเภอปักธงชัย โดยมีพื้นที่ ๕ ตำบล คือ ตำบลอุดมทรัพย์ ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี ตำบลระเริงและตำบลวังหมี

*           ปี พ..๒๕๓๘ ตำบลวังหมี มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านยุบพัฒนา แยกออกมาจากบ้านยุบอีปูน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ  และบ้านสันกำแพงแยกออกมาจาก  บ้านคลองสะท้อน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสระบุรี

*           ปี พ..๒๕๔๐ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียวได้ยกฐานะเป็นอำเภอ และในปี พ..๒๕๔๑ ตำบลวังหมีมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองไม้แดงแยกออกมาจากบ้านโนนสาวเอ้  บ้านอุบลพัฒนาแยกออกมาจากบ้านยุบอีปูน

*           ปี พ..๒๕๔๔ ตำบลวังหมีมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านบุกระทิงแยกออกมาจากบ้านท่าวังไทร  และบ้านคลองนกแก้วแยกออกมาจากบ้านคลองสะท้อน

*           ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตำบลวังหมีมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านวังศิลาแยกออกมาจากบ้านวังหมี   บ้านยางงามพัฒนาแยกออกมาจากบ้านโคกสันติสุข  และบ้านวังไผ่ทองแยกออกมาจากบ้านท่าวังไทร

*           ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำบลวังหมีมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๑ หมู่บ้าน คือ  บ้านทรัพย์ทวีคูณ หมู่ที่ ๒๒ แยกออกมาจากบ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐ ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๔๘

*           ปัจจุบันตำบลวังหมีมีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๒๒  หมู่บ้าน

 

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,667

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.