ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
     รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
 ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร
     ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหารดาวน์โหลด
 แผนดำเดินงาน ปี 2561
     รายละเอียดแผนดำเนินงานดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจบปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 แผนป้องกันการทุจริต 2561
     รายละเอียดแผนป้องกันการทุจริต 2561ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำ
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปี
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระ
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วน
     สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะดาวน์โหลด
     การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
 เอกสารผู้รับจ้าง
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15
     ใบ ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 เอกสารโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที
     ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 คำร้องทั่วไป
     ใบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
 เอกสารสอบราคา
     ใบเสนอราคาดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,600

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.