ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำ
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปี
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระ
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วน
     สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะดาวน์โหลด
     การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
 เอกสารผู้รับจ้าง
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
     เอกสาร 3 รายดาวน์โหลด
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15
     ใบ ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 เอกสารโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านพยุงมิตร หมู่ที
     ปร.5ดาวน์โหลด
     ใบ ปร.4ดาวน์โหลด
 คำร้องทั่วไป
     ใบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
 เอกสารสอบราคา
     ใบเสนอราคาดาวน์โหลด
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.203.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,713,142

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.